Морфология

Фонетика - тел белеменең бер бүлеге. Фонетика телдәге авазларны, аларның әйтелешен, язылышын өйрәнә, сөйләмдәге авазларның үзгәрешен тикшерә.

Биредә фонетикага караган 6 таблица китерелә, аларда татар теленең фонетикасына хас үзенчәлекләр ачыклана.

Сүз төркемнәре

Исем

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше

#

Исемнәрнең тартым белән төрләнеше

#

Тартымлы исемнәрнең килеш беләң төрләнеше

#

Сыйфат

#

Сыйфат дәрәҗәләре

#

Сан төркемчәләре

#

Алмашлык

#

Фигыль

#

Фигыль юнәлешләре

#

Атланышлы фигыль төркемчәләре

#

Затланышсыз фигыль төркемчәләре

#

Хикәя фигыльнең заман белән төрләнеше

#

Хәзерге заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнеше

#

Шарт фигыль

#

Боерык фигыль

#

Сыйфат фигыль

#

Исем фигыль

#

Хәл фигыль

#

Инфинитив

#

Рәвеш

#

Ияртемнәр

#

Бәйекләр

#

Бәйлек сүзләр

#

Теркәгечләр

#

Ымлыклар

#

Кисәкчәләр

#